تازه ها در این نسخه

 

   

امکان مینمایز پیام جدید  ارسال عکس در کارتابل         

       

        هندل کردن مسیج تایپ وارنینگ


  • No labels