در فرايند سرجمع سوئيس رز بدين صورت مي باشد كه ،‌سفارش فروش به مرحله در انتظار بستن سرجمع و موقعيت انبار رفته و براي ثبت در سرجمع آماده مي باشد


از قسمت سفارش فروش ، تمامي سفارشاتي كه در يك سرجمع بايستي ثبت گردد را انتخاب و سرويس ثبت سرجمع را اجرا مي كنيم. و اطلاعات مربوط به هدر سرجمع را ثبت ميكنيم

(بعضي از مشتريان از فرم سرجمع، سرجمع جديد ايجاد نموده و براي امكان انتخاب سفارش فروشها در سرجمع بايستي در تنظيمات سرجمع اين تنظيمات لحاظ گردد - موقعيت سرجمع خالي باشد و در صورتيكه بخواهيد سرويس ثبت سرجمع استفاده نماييد بايد update  delivery.InvGroupsSetting set NewInvGroupPTDID=1136

بايد بدين صورت باشد)


بعد از اجراي سرويس ثبت سرجمع، سرجمع در مرحله ثبت اوليه ايجاد مي گردد.


نکته مهم: چنانچه سرجمع دارای تسویه به صورت نسیه باشد، سند برای ردیفی که نسیه است ثبت نمیشود، و در صورت نسیه حتما باید فیلدهای نقد و انتقال صفر باشد، اگر صفر نباشد، سند صادر میشود و در حساب مشتری لحاظ میشود.
  • No labels