براي ثبت سرجمع نياز به يكسري تنظيمات اوليه داريم .سرويس حمل و راننده و منطقه حمل بايد از قبل تعريف شده باشد . در بخش  توزيع از گروه  تنظيمات منوي سرويس حمل را انتخاب كنيد

  


در صفحه باز شده  كليك راست  كرده و از منوي باز شده  گزينه جديد را انتخاب كنيد . صفحه ايجاد سرويس حمل براي شما باز خواهد شد  .ابتدا تيك فعال را بزنيد . در قسمت اشخاص يك نفر را از ميان اشخاص موجود در سيستم يا همان كارمندان و پرسنل را انتخاب كنيد . در قسمت انبار سرويس حمل نيز نام انبار سرويس  حمل را انتخاب كنيد  .سپس با استفاده از كليد ثبت  سرويس حمل را ذخيره نماييد مجدد از بخش توزيع از گروه تنظيمات اين بار منوي راننده را كليك كنيد . در اين صفحه راننده اي كه قرار است سرجمع و كالاي سرجمع را حمل كند انتخاب مي شودهمين طور مجدد از بخش توزيع از گروه تنظيمات ولي اين بار منوي منطقه حمل را كليك كنيد . در اين صفحه  مناطق حمل رو براساس تقسيم بندي هاي موجود ايجاد ميكنيم
براي ثبت سرجمع سه روش وجود دارد : روش اول اينكه از  خود سفارشات سرجمع را بزنيم  . روش دوم اين كه از خود فرم سرجمع , سرجمع را ايجاد كنيم  و روش سوم اين كه از گروه ثبت سرجمع  گزارشات سرجمع سفارشات رو سرجمع كنيم كه هر سه مورد ر ا توضيح  خواهيم داد


 روش اول -ثبت سرجمع از گزارشات سرجمع :  از گروه ثبت سرجمع منوي گزارشات سرجمع را انتخاب مي كنيم 

  


در صفحه گزارش ثبت سرجمع سفارشاتي كه توي مرحله انبار موقعيت انبار هستندبا زدن دكمه جستجو  فيلتر مي شوند . البته ميتوانيد با فيلترهاي بالاي صفحه مواردخاص تري  را نيز انتخاب كنيد  . شما مي توانيد روي قسمت خالي اي از صفحه راست كليك كنيد و فعال كردن تيك را كليك كنيد . باانتخاب اين گزينه كنار هر رديف از سفارشات يك  تيك قرار ميگيرد و مي توانيد با توجه به منطقه حمل يا ويزيتور يا شعبه ,هر كدام از سفارشاتي را كه مي خواهيد انتخاب كنيد  .پس از انتخاب سفارشات دوباره كليك راست كنيد شما مي توانيد گزينه سرجمع يا گزينه افزودن سفارش به سرجمع را كليك كنيد 


گزينه افزودن به سرجمع : باانتخاب اين  گزينه سفارشاتي كه انتخاب كرديد به سرجمعي كه از قبل وجود دارد اضافه خواهدشد

گزينه سرجمع : با انتخاب اين گزينه يك سرجمع با همين سفارشات انتخاب شده در اين صفحه براي شما ايجاد مي گردد پس از انتخاب اين گزينه كادري براي شما باز ميشود كه از ان انبار سرجمع و انبار ماشين را انتخاب مي كنيد .پس از زدم دكمه اجراسرجمع ثبت ميشودكه شما مي توانيد از قسمت سرجمع ان را مشاهده نماييد . شماره سرجمع شما همان شماره سفارش شما خواهد بودوقتي سرجمع را باز ميكنيد در تب اول يعني تب  جزييات سرجمع -ليست سفارش فروش  سفارشات موجود در سرجمع را مي توانيد مشاهده كنيد و در تب دوم يعني اقلام سرجمع كالاهاي ان سفارشات رانمايش خواهد داد روش دوم -ايجاد سرجمع از منوي سفارشات : از بخش فروش گروه سفارش منوي سفارش فروش را انتخاب ميكنيم   از نوار كشويي مرحله  سفارشاتي كه در مرحله انبار هستند را انتخاب ميكنيم .مجددا كليك راست كرده و گزينه فعال كردن تيك را انتخاب ميكنيم . سفارشاتي مد نظر هستند را انتخاب ميكنيم ومجددا كليك راست كرده و ثبت سرجمع را كليك ميكنيم از كادر باز شده انبار سرجمع و انبار ماشين را انتخاب  مي كنيم و سرجمع را ثبت مي كنيم . به قسمت سرجمع ها رفته و سرجمع ثبت شده را مشاهده ميكنيمروش سوم -ايجاد سرجمع از منوي اصلي سرجمع : از بخش توزيع گروه سرجمع منوي سرجمع را انتخاب ميكنيمدر صفحه سرجمع كليك راست كنيدو گزينه ايجاد /فرايند سرجمع را كليك كنيد در كادر ايجاد سرجمع قسمت هاي شعبه - انبار - سرويس حمل - انبار ماشين را پر كنيدو دكمه ثبت اطلاعات را كليك كنيدپس از ايجاد سرجمع ان را  باز كرده و در قسمت جزييات سرجمع كليك راست كرده و دكمه جديد را كليك كنيد ودر كادر باز شده سفارشاتي كه مي خواهيد به اين سرجمع اضافه شود را انتخاب كنيد .سفارشات به سرجمع اضافه خواهد شد براي اضافه كردن  ليست اقلام سفارش وقتي سرجمع را باز ميكنيم در تب جزييات سرجمع كليك راست كرده و از منوي باز شده گزينه ايجاد ليست اقلام را انتخاب ميكنيم . خواهيد ديد كه كادري باز ميشود كه كه به بروز رساني اقلام سرجمع اشاره دارد و با تاييد آن  اقلام سرجمع نمايش داده مي شوند . بدين ترتيب اين سرجمع كامل ميشود .اين سه روش ثبت سرجمع بود 

فرايند سرجمع : براي نمايش فرايند سرجمع در صفحه سرجمع كليك راست كنيد و گزينه فرايند سرجمع را كليك كنيدتوضيح فرايند سرجمع : فرايند سرجمع با ثبت سرجمع شروع ميشه .بعد از ثبت سرجمع مرحله جور كردن سرجمع مي باشد . در اين مرحله انبار كالاهاي ثبت شده را براي ماشين جور خواهد كرد. مرحله بعد تحويل به ماشين  مي باشد كه در ان كالاها تحويل ماشين  داده مي شوند. ماشين اقلام را تحويل به مشتري مي دهد .مرحله بعد ثبت اقلام هست . در اين مرحله  زماني كه ماشين بر ميگردد اقلام تحويل داده شده  -تحويل نشده -برگشتي - ضايعاتي را ثبت انبار ميكند مرحله بعد ثبت سرجمع خواهد بود كه در اين مرحله يك كنترل كلي روي سرجمع خواهد شد . مرحله بعد ثبت فاكتورهاي سرجمع است كه فاكتورها از روي سفارشات ثبت مي شوند .اگر اقلام ضايعاتي داشته باشيم قبض ورود و خروج انبار ثبت خواهد شد اگر اقلام برگشتي داشته باشيم نيز قبض برگشتي صادر ميشود و اگر اقلامي داشته باشيم كه وضعيت نامعلومي داشته باشند به اسم راننده فاكتور خواهد خورد فرايند سرجمع را براي يك سرجمع طي ميكنيم تا درك اين فرايند ملموس تر شود.پس از كليك كردن روي سرجمع وارد مرحله جور كردن خواهيم شد 
فرايند سرجمع را براي يك سرجمع طي ميكنيم تا درك اين فرايند ملموس تر شود.پس از كليك كردن روي سرجمع وارد مرحله جور كردن خواهيم شددر اين قسمت انبار چك ميكند كه ايا از اقلام داخل سرجمع موجودي دارد يا خير ؟ اگر تعدادي از هر كالا رو موجودي نداشت در ستون تحويل نشده انبار ثبت ميكند به اين معني كه اين تعدادب خاطر عدم موجودي تحويل ماشين داده نشده است.هر تعداد كه در اين ستون پر كنيد از تعداد تحويل داده شده به ماشين كسر مي شود . سپس فيلد سرويس حمل و انبارماشين را پر كنيد و دكمه ثبت كنيد نكته : انبارسرجمع انباري است كه كالاها از ان فروش رفته است و سفارش از ان ثبت شده است اما انبار ماشين يك انبار مجازي است . وقتي يك كالاهاي يك سرجمع را جور ميكنيم موجودي ان كالاها بايد از انباركم شود تا براي سرجمع ديگري به اشتباه استفاده نشود براي همين اين كالاها را از انبار اصلي  كه انبار سفارشات هست را به انبار ماشين منتقل ميكنيم تا موجودي از انبار اصلي كم شودو بدين ترتيب موجودي انبار اصلي صحيح باشد

 ماشيني كه كالاها را حمل مي كند كالاها راتحويل مشتري مي دهد .سپس اگر اقلام ضايعاتي داشته باشد از انبار ماشين اقلام ضايعاتي را به انبار ضايعات حواله ميزنيم اگر اقلام برگشتي داشته باشد از انبار ماشين ان كالاها را به انبار اصلي حواله ميزنيم وموارد نامعلوم را براي راننده فاكتور ميكنيم و در نهايت بايد انبار ماشين صفر شود


پس از مرحله جور كردن انبار مرحله تحويل به ماشين است كه كالاها رابه انبار ماشين انتقال مي دهيمبعد ازاين سرجمع به مرحله ثبت اقلام مي رود در اين مرحله دو قبض بايد داشته باشيم يك قبض براي خروجي از انبار اصلي و يك قبض براي ورود به انبار ماشين

  

 

پس ار برگشت ماشين ما به مرحله ثبت اقلام خواهيم رسيد و بايد با توجه به تعداد كالاي برگشتي - تحويل داده شده يا نشده  سرجمع را اصلاح ميكنيم .ستون فاكتور شده اشاره به تعداد كالايي دارد كه به مشتري تحويل داده شده است پس از تغيير فيلد

ها دكمه در انتظار ثبت را كليك ميكنيم


در تب اقلام سرجمع كليك راست ميكنيم و گزينه ايجاد ليست سرجمع را كليك كنيد بدين ترتيب ليست اقلام سرجمع رفرش خواهد شد . براي مثال تصوير زير را مشاهده كنيد . تعداد كل 10 تاست . تعداد فاكتور شده در رديف اول  8 تا ثبت كرديم .يك عدد كه درمرحله جور كردن انبار به خاطر نبود موجودي به عنوان تحويل نشده در امده است و همانطور كه ميبيند ستون مانده عدد يك را نشان مي دهد درحالي كه مانده هميشه بايد صفر باشد . مي توانيم اين يك عدد كالارابه عنوان برگشت شده بزنيم تا مانده  صفر شود.پس ازتكميل رديف هاي سرجمع  اطلاعات بالاي سرجمع از قبيل تحويل دهنده -انبارها - تاريخ رسيد و غيره را پر ميكنيم و دكمه بستن سرجمع  را كليك ميكنيم 


 


پس از بستن سرجمع شما در ليست سرجمع ها مي توانيد قبض هايي كه دراين فرايند توليد شدند را مشاهده كنيد -قبض خروج از انبار اصلي - قبض ورود به انبار ماشين - قبض خروج از انبار ماشين - قبض ورود به انبار ضايعات و ورود به انبار اصلي برايكالاهاي برگشتي و فاكتور به حساب راننده از جمله اين قبض ها مي باشند   


  • No labels