Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

این امکان فراهم است تا دسترسی های کاربر را مشاهده کرد. در این فرم بر اساس کاربر انتخاب شده، با/بدون مشخص کردن منو، می توانید فیلتر را انجام دهید. با توجه به هر تب، دسترسی را میتوانید ببینید و با کلیک در سلول مجوز، توضیحات لازم را در باکس سمت چپ بالای فرم مشاهده نمایید.

و در صورت انتساب نیز در سمت چپ، انتساب ها را مشاهده خواهید کرد.

دقت شود در این فرم امکان اختصاص مجوز وجود ندارد.  • No labels