این امکان فراهم است تا دسترسی های کاربر را مشاهده کرد. در این فرم بر اساس کاربر انتخاب شده، با/بدون مشخص کردن منو، می توانید فیلتر را انجام دهید. با توجه به هر تب، دسترسی را میتوانید ببینید و با کلیک در سلول مجوز، توضیحات لازم را در باکس سمت چپ بالای فرم مشاهده نمایید.

و در صورت انتساب نیز در سمت چپ، انتساب ها را مشاهده خواهید کرد.

دقت شود در این فرم امکان اختصاص مجوز وجود ندارد.  • No labels