Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

تازه ها در این نسخه

افزایش دقت و سرعت در دسترسی به داده ها، از راه های کوتاه تر برای شما همراه گرانقدر هدف این نسخه است.

 

           امکان انتخاب نوع خروجی به صورت فایل Excel یا Text

                              

                 در هر جای فرم ها که دکمه ی     (دریافت خروجی ) را کلیک نمایید امکان این انتخاب میسر است.


     


    

   

  

پین کردن یادداشت ها و مشاهده آن


در قسمت یادداشت ها هر پیامی تایپ بفرمایید و سپس دکمه ی را کلیک نمایید. پیام ضمن ذخیره شدن در قسمت پایین صفحه، در بالای صفحه به همراه با نوار صورتی رنگ پین میشود.
  امکان قراردادن پیام و گزینه های انتخابی در خط فرایند،دکمه ها یا سرویس ها توسط مدیر سیستم