Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

تازه ها در این نسخه

ما به سلیقه شما احترام میگذاریم

در این نسخه کاملا شخصی سازی شده میتوانید رنگ و استایل پروژه را تغییر دهید و بهبود سرعت در جا به جایی بین فرمها را تجربه خواهید کرد.           

               امکان شخصی‌سازی ظاهر برنامه

                     مدیر پروژه می تواند برای سازمان خود به صورت اختصاصی استایل دلخواه خود

                     را طراحی کند.

 

            

Image RemovedImage Added


 

 

ایجاد محدودیت در مشاهده پیام ها

با این قابلیت میتوانید با زدن دکمه اعلان ها پیامهای خود را به تفکیک مشاهده نمایید.