Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

تازه ها در این نسخه

ما به سلیقه شما احترام میگذاریم

در این نسخه کاملا شخصی سازی شده میتوانید رنگ و استایل پروژه را تغییر دهید و بهبود سرعت در جا به جایی بین فرمها را تجربه خواهید کرد.


                تغییر استایل ظاهری پروژه به صورت کاستوم شده


                          مدیر پروژه می‌تواند برای سازمان خود به صورت اختصاصی و کاستوم شده استایل دلخواه خود

                          را طراحی کند.


                      

                           


   ایجاد محدودیت در مشاهده پیام ها


     با این قابلیت میتوانید با زدن دکمه اعلان ها پیامهای خود را به تفکیک مشاهده نمایید.
                                   


                        


 Image Modified