Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

دقت شود RDS-knight نصب نشود

توصيه مي‌شود نرم افزار را بر روي سروري جداي از سروري كه ديتابيس مستر مي‌باشد نصب كنيد

روي اين سرور ابتدا يوزري را با نام iMaster ايجاد نماييد (عضو Users)

نرم افزار iMaster را نصب كنيد و در فايل كانفيگ آن ، آي پي سرور ديتابيس را وارد كنيددر صورتي كه دو تيك مشخص شده فعال نباشد ، امكان اجرا وجود ندارد ؛ براي فعال شدن ، آيكن Restart Web Servers را كليك كنيد 


در صورتي كه تمام موارد به درستي انجام شده باشد ، بايد در مرورگر يكي از سيستم هاي موجود در شبكه ، آي پي سروري كه در آن نرم افزار را نصب كرده ايد ، وارد نماييد

  • No labels