برای بستن حسابهای یک سال مالی ابتدا از منو مالی و حسابداری فروش/ سند حسابداری/ گزینه سند را انتخاب نمایید و با انتخاب فیلتر وضعیت سند "درحال ویرایش" از آن خروجی میگیریم،  دقت داشته باشید برای بستن حسابهای سال مالی مربوطه  هیچ سند در حال ویرایشی در آن سال مالی  نداشته باشیم  و در ضورت داشتن سند در حال ویرایش باید ان را تعیین تکلیف نمایید

مانند شکل زیر با استفاده از فیلتر وضعیت سند، می توانید سندهای درحال ویرایش را نمایش دهید و وضعیت هر کدام را مشخص نمایید.


در مرحله بعد بایستی طبق شکل مالی و حسابداری فروش/ اطلاعات پایه/ سال مالی  را انتخاب نمایید.


سپس روی سال مالی مورد نظر کلیک راست می کنیم ، مانند شکل زیر : 
سپس سرویس های زیر را به ترتیب، انجام می دهیم:

1- نهایی کردن اسناد سال جاری

2- شماره گذاری اسناد سال جاری

3- ثبت قبض های موجودی اول و آخر دوره در بستن سال مالی

4- ثبت سند سود زیان (سال مالی)قبل از بستن سال مالی ، ابتدا بایستی اسکریپتی از طرف گروه پشتیبانی اجرا شود تا بتوانید روال بستن سال مالی را به اتمام برسانید، لذا مراحل را تا این قسمت اجرا نموده سپس به پشتیبانی اطلاع دهید.  

بعد از ثبت قبض دوره سال بعد ، از منو انبارداری/ انبارگردانی/ موجودی اول دوره (مطابق شکل زیر) 


موجودی اول دوره را می آوریم، در این بخش لیست تمامی انبارهای ثبت شده در سال مالی جاری نمایش داده می شود. سپس عملیات زیر را برای تک تک انبار ها انجام میدهیم.

و در نهایت ثبت نهایی را انجام می دهیم.

همچنین در خصوص بستن سند سود و زیان هم باید دقت داشته باشیم ، چنانچه بعد از ثبت سند سود و زیان ، هنوز حسابهای موقت ، صفر نشده بود ، باید معین مورد نظر را از درختواره حسابها (مالی و حسابداری فروش/ حساب / درختواره حسابها) ، بیاورید ، مانند شکل زیر 


دو مورد باید کنترل شود ، ماهیت حساب و نوع حساب کل;

در صورتیکه ماهیت حساب انتخاب شده همراه با خطا بود میتوانید ماهیت را خنثی انتخاب نمایید تا امکان بستن سود و زیان فراهم گردد.

در پایان هم چنانچه سند سود و زیان و موجودی اول دوره به درستی ثبت شده بود 

اقدام به ثبت سند اختتامیه می کنیم .

این سرویس امکان ابطال سند اختتامیه را نیز  به خاطر ، ویرایش های احتمالی  داراست.

 چنانچه سال مالی را بخواهیم در دسترس بقیه کاربران نباشد ، تیک وضعیت باز آن را بر می داریم .

برای کنترل درست محاسبه شدن سند سود و زیان وارد گزارش مرور حساب ها شده و با فیلتر سالی که میخواهیم آن را ببندیم جستجو را می زنیم

باید مبالغ مانده  برای معین های  در آمد و بهای تمام شده و هزینه صفر باشد  اگر صفر نبود از درختواره حساب ها وارد کدینگ معین مورد نظر شده و نوع حساب آن را موقت انتخاب نموده و ثبت را می زنیم

سپس مجدد سرویس محاسبه سند سود و زیان را برای سال مالی مورد نظر اجرا میکنیم و اقدام به ثبت سند اختتامیه می نماییم