Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

هدف از ایجاد این درخت صرفا جهت آشنایی کامل با توسعه ها و امکانات نرم افزار iOrder می باشد تا بتوان از تمامی امکانات این نرم افزار به درستی استفاده کرد.

همچنین توسعه های جدید پیاده سازی شده روی سیستم بر روی یک درخت به راحتی در دسترس باشد و تمامی ماژول های نرم افزار نمایش داده می شود. تمامی موارد ذکر شده داری فایل آموزش تصویری می باشد که روی هر زیر شاخه قرار گرفته است.صفحات ويژه

There is no content with the specified labels

جستجو در داكيومنت

موارد پر كاربرد

No labels match these criteria.

  • No labels