Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


نکته قابل توجه این هست در گزارش حساب دفاتر برای تفضیل مورد نظر اگر فیلتر را در سال مالی قرار دهید فقط و فقط تراکنش های همان سال را نشان میدهد .

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید در سال 1400 هیچگونه تراکنشی برای این تفضیل وجود نداشته و چون فیلتر فقط بر اساس سال مالی  بوده مانده از قبل منتقل نشده است.در صورتی که خواهان نمایش مانده قبل هستید در این گزارش حساب باید فیلتر سال مالی خالی باشد و از فیلتر بازه زمانی از تاریخ تا تاریخ استفاده نمایید

  • No labels