Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »سرويسها:

تنظيم قيمت خريد و فروش حسابداري كالا

از طريق اين سرويس مي توانيد قيمت هاي خريد و فروش كالا را بطور دسته اي بروزرساني كنيد.

 بروز رسانی قیمت 2 


  از طریق فرم تنظیم قیمت با لیست از مسیر ماژول سفارش و خرید /قیمت گذاری/تنظیم قیمت با لیست می توانیم گروه قیمت دوم را وارد نماییم روش این کار به این صورت هست که:


1.با زدن دکمه کلیک راست و ورود اطلاعات از اکسل خروجی از لیست قیمت اکسل می گیریم بعد توی اکسل قیمت رو با ضریب دلخواه وارد میکنیم و  دوباره با زدن کلیک راست ورود اطلاعات از اکسل 

دکمه No را زده و فایل اکسل را برای لیست قیمت 2 ثبت می کنیم .

2.با زدن دکمه کلیک راست و استفاده از سرویس تنظیم قیمت کالا در لیست قیمت از لیست جاری  هم لیست قیمت های گذشته  که در سیستم  هستن آپدیت می شود و هم آنهایی که نیستند جایگذاری خواهد شد 

  • No labels