Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

هر نود در چارت سازمانی یک نقش است که سلسله مراتب دارد اما می توان در سیستم نقش هایی را تعریف کرد که در چارت وجود نداشته باشد و هر شخصی مستقل از چارت عضو آن نقش نیز باشد

 در واقع نقش ها به موازات چارت سازمانی قرار می گیرند.

هر شخصی مستقل از چارت سازمانی می تواند دارای نقشی در سیستم باشد.


در فرم نقش ها مشخص می شود چه اشخاصی این نقش را گرفته اند.