Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

جهت استفاده از امكانات نرم افزار iorder بايد لايسنس مربوط به آن امكانات را دريافت نماييد.

برای دسترسی به مديريت لاسينس ها  از بخش تنظيمات سيستم ← مديريت لايسنس ها استفاده مينمايد.

 از بخش مديريت لايسنس ها امكان رويت و بررسی 

نام شرکت 

 تاريخ شروع

تاریخ پايان

 زمان باقی مانده لايسنس ها

شناسه کمپانی 

و همچنین ماژولهایی که خریداری کرده اید

امکان پذير است
براي جستجوي راحت تر براساس تاريخ انقضا و نوع لايسنس از گزينه جستجو پيشرفته استفاده نماييد.نکته: گاهی اوقات در هنگام  لاگین  با خطای 903  مواجه می شوید که میتوانید  طبق  ویدئو اموزشی که د رلینک  ذیل  درج شده است  با استفاده از  قسمت مدیریت  لایسنس ها این خطا رو   برطرف بفرمائید 

 لینک :ERROR 903
  • No labels