Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

نکته قابل توجه این هست در گزارش حساب دفاتر برای تفضیل مورد نظر اگر فیلتر را در سال مالی قرار دهید فقط و فقط تراکنش های همان سال را نشان میدهد .

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید در سال 1400 هیچگونه تراکنشی برای این تفضیل وجود نداشته و چون فیلتر فقط بر اساس سال مالی  بوده مانده از قبل منتقل نگشتهنشده است.در صورتی که خواهان نمایش مانده قبل هستید در این گزارش حساب باید فیلتر سال مالی خالی باشد و از فیلتر بازه زمانی استفاده از تاریخ تا تاریخ استفاده نمایید