Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 چنانچه سال مالی را بخواهیم در دسترس بقیه کاربران نباشد ، تیک وضعیت باز آن را بر می داریم .View file
nameتغييرات تغییرات سند براي ثبت اختتاميه اضافه شدن تمپليتبرای ثبت سند اختتامیه.sql
height250