Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

قبل از بستن سال مالی ، ابتدا اسکریپت مربوطه را که ضمیمه شده ، اجرا می کنیم بایستی اسکریپتی از طرف گروه پشتیبانی اجرا شود تا بتوانید روال بستن سال مالی را به اتمام برسانید، لذا مراحل را تا این قسمت اجرا نموده سپس به پشتیبانی اطلاع دهید.  

بعد از ثبت قبض دوره سال بعد ، از منو انبارداری/ انبارگردانی/ موجودی اول دوره (مطابق شکل زیر) 

...