Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 تازه ها در این نسخه

راحت تر شدن کار برای شما همسفر عزیز، اولویت ما در این نسخه است.

 

   

     اضافه شدن دکمه next و Previous به صفحه نمایش 
  


   

  

   حفظ تنظیمات گروه بندی در لیست ها


اضافه شدن پیش نمایش عکس ها