Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

تازه ها در این نسخه

راحتی شما، اولویت ما

 

   

 اضافه شدن دکمه() Next و Previous به صفحه نمایش 
  


   

  

   

   حفظ تنظیمات گروه بندی
 

   

                   امکان مشاهده ی پیش نمایش عکس ها در قسمت ضمائم