Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

از طريق اين سرويس مي توانيد قيمت هاي خريد و فروش كالا را بطور دسته اي بروزرساني كنيد.

 بروز رسانی قیمت


  از طریق فرم تنظیم قیمت با لیست از مسیر ماژول سفارش و خرید /قیمت گذاری/تنظیم قیمت با لیست می توانیم گروه قیمت دوم مورد نظر را وارد نماییم روش این کار به این صورت هست که:

...

دکمه No را زده و فایل اکسل را برای لیست قیمت 2 مورد نظر ثبت می کنیم .

2.با زدن دکمه کلیک راست و استفاده از سرویس تنظیم قیمت کالا در لیست قیمت از لیست جاری  هم لیست قیمت های گذشته  که در سیستم  هستن هستند آپدیت می شود شوند و هم آنهایی که نیستند جایگذاری خواهد شد 

...