Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

از طريق اين سرويس مي توانيد قيمت هاي خريد و فروش كالا را بطور دسته اي بروزرساني كنيد.

 بروز رسانی قیمت 2 


  از طریق فرم تنظیم قیمت با لیست از مسیر ماژول سفارش و خرید /قیمت گذاری/تنظیم قیمت با لیست می توانیم گروه قیمت دوم را وارد نماییم روش این کار به این صورت هست که:


1.با زدن دکمه کلیک راست و ورود اطلاعات از اکسل خروجی از لیست قیمت اکسل می گیریم بعد توی اکسل قیمت رو با ضریب دلخواه وارد میکنیم و  دوباره با زدن کلیک راست ورود اطلاعات از اکسل 

دکمه No را زده و فایل اکسل را برای لیست قیمت 2 ثبت می کنیم .

2.با زدن دکمه کلیک راست و استفاده از سرویس تنظیم قیمت کالا در لیست قیمت از لیست جاری  هم لیست قیمت های گذشته  که در سیستم  هستن آپدیت می شود و هم آنهایی که نیستند جایگذاری خواهد شد 

Image Added