Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

كدERP، شماره اي است منحصر به فرد كه مستقيم از نرم افزار حسابداري منتقل ميشود.در صورتيكه كالاي خود را مستقيم در سايت وارد ميكنيد اين كد را ميتوانيد خالي بگذاريد و یا مقدار بدهید .

ايجاد كالا

در بسياري از موارد تنظيم سيستم به اين صورت است كه كالا در سيستم حسابداري تعريف شود و بعد از اجراي برنامه انتقال به iorder منتقل شود 

اما اگر تمايل داريد كالا ها را در iorder تعريف كنيد،‌ اين امكان به سه  روش براي شما فراهم شده است  

روش اول:

می توانید از گزینه ایجاد کالاها استفاده کنید و یا با مراجعه به داكيومنت ایجادكالاي جديد و مطالعه ی آن كالا را ايجاد كنيد.

Image Removed

روش دوم :

از دكمه ايجاد سريع مانند تصوير زير استفاده كرده و آيتمهاي مهم را در اين قسمت پر و ذخيره ميكنيم.

Image Removed

...

پروفايل كالا

...

:

میتوانید از طریق بارگذاری کالا،لیست کالاهای مورد نظر خودرانیزوارد سیستم کنید از طریق راهنمای ذیل میتوانید ایجاد کنید.

بارگذاري كالا

پروفايل كالا:

بعد از ثبت كالا با اين صفحه رو به رو خواهيد شد ، این صفحه پروفایل کالا هست .

...