Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

نرم افزار PostMan را مي توانيد از اينجا دانلود و نصب كنيد


1- گزينه import را در PostMan انتخاب كنيد


2- فايل json‌ كالكشن را انتخاب نماييد

3- گذينه Edit را در منوي كالكشن انتخاب كنيد:


4- از قسمت variable ، متغير url را به آدرس api خود تنظيم كنيدو گذينه update را انتخاب كنيد

دقت شود در ادامه ادرس / وجود نداشته باشد


5- از قسمت كالكشنها ، مكانيزم login را انتخاب كنيد و در قسمت body اطلاعات يوزر و پس ورود خود را وارد كرده و دكمه send را انتخاب كنيد

6- نتيجه login بايد بصورت زير پاسخ داده شود

7- حال باقي درخواست ها مي تواند به سرور ارسال شود و بر اساس همين اطلاعات لاگين كليه اطلاعات به سرور ارسال مي شود بعناون مثال درخواست كالاي 991
  • No labels